Dofinansowanie z BOŚ - kolektory słoneczne

Korzystając ze stałej współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska przedstawiamy Państwu możliwość dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska.

  Oferta dofinansowania obejmuje:
 • kotły opalane biomasą
 • pompy ciepła
 • rekuperatory oraz nawrotnice ciepła
 • kolektory słoneczne
 • ogniwa fotowoltaiczne
 • hydroelektrownie
 • elektrownie wiatrowe

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych oraz innych urządzeń stanowiących źródło energii odnawialnej pozwala na inwestowanie w przyszłościowe technologie na bardzo korzystnych warunkach. Kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, rekuperatory oraz inne rozwiązania z tej dziedziny są zaliczane do inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Dopuszcza się dofinansowanie instalacji takich jak pompa ciepła, kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, rekuperator oraz nawrotnica ciepła w nowo budowanych obiektach.

 • Inwestycje z zakresu modernizacji i budowy systemów grzewczych o mocy do 50 kW oraz przyłączenie do sieci miejskiej (węzły, przyłącza)

Ogólne warunki kredytowania

 • linie kredytowe przeznaczone są dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych,
 • klienci Banku składają wnioski kredytowe wg wzorów obowiązujących w Banku,
 • umowy kredytowe zawierane są według wzorów obowiązujących w Banku, z uwzględnieniem wymogów określonych niniejszym Regulaminem,
 • kredyt preferencyjny może być udzielony na inwestycje, które nie zostały ukończone przez dniem pozytywnej decyzji Banku o jego przyznaniu,
 • koszt kwalifikowany inwestycji może obejmować wyłącznie wydatki związane z osiągnięciem planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego,
 • rozpatrzenie wniosku kredytowego następuje w terminie do 20 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów przez wnioskodawcę,
 • kredyty preferencyjne są realizowane bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych kredytobiorcy udokumentowanych fakturami odpowiadającymi celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony,
 • Bank odmówi uruchomienia kredytu, jeżeli nie zostaną przez wnioskodawcę spełnione warunki określone w Regulaminie.

Istotne warunki kredytów dla wszystkich linii

 • wysokość dopłaty do odsetek - do 80% kosztów kwalifikowanych, 20% wkład wlasny
 • okres realizacji inwestycji - do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,
 • okres spłaty - do 5 lat od daty zakończenia inwestycji. Pierwsza spłata raty kapitałowej następuje w następnym miesiącu po zakończeniu inwestycji,
 • oprocentowanie kredytu - stałe w wysokości 3 % w stosunku rocznym,
 • Bank pobiera od kredytobiorcy jednorazowo prowizję przygotowawczą od udzielonego kredytu w wysokości nie większej niż 1% kwoty kredytu,
 • Bank zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji inwestycji i wykorzystania środków finansowych przez kredytobiorcę,
 • w przypadku nieosiągnięcia efektu rzeczowego lub ekologicznego następuje przekwalifikowanie kredytu preferencyjnego na kredyt komercyjny oprocentowany w wysokości obowiązującej w Banku,
 • kredyt nie podlega umorzeniu.

logo Bank Ochrony Środowiska

Oferta

dofinansowanie do kolektorów słonecznych
Oferta BOŚ - dofinansowanie do instalacji kolektorów słonecznych

dofinansowanie do kolektorów słonecznych
Oferta BOŚ -
kredytów preferencyjnych z dofinansowaniem do inwestycji związanych z ochroną środowiska


Wymagane dokumenty

1. aktualny odpis Księgi Wieczystej

2. akt notarialny potwierdzający prawo własności do nieruchomości, w której ma być przeprowadzona inwestycja

3. zgłoszenie inwestycji do Starostwa

4. wniosek z załącznikiem

harmonogram rzeczowo-finansowy

5. oferta/umowa z wykonawcą zawierająca datę zakończenia inwestycji

6. (po) 2 dokumenty tożsamości

7. karta informacyjna

8. zaświadczenie o zarobkach (na druku Banku)

RRSO na dzień 19.03.2012r. wynosi 3,04%, przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 60 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, udzielony jest na kwotę netto 50 000 zł. Prowizja wynosi 1% kwoty kredytu, tj. 500zł (nie wliczona do kwoty kredytu).

Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej dla ww. założeń wynosi 958,33zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 53 812,50zł. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
© 2008 - 2019 euroNetmark dla ZDROWE DOMY PL
szkolenia Gdynia statystyka